МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Приета с Решение № ЕП-9 от 06.04.2009 г.
 Обн. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Методиката определя изчислителните процедури, по които се разпределят спечелените мандати от политическите партии, коалициите от партии и независимите кандидати според получените за тях гласове.
(2) Мандатите за независимите кандидати за членове на Европейския парламент от Република България се разпределят съобразно националната избирателна квота, а мандатите за листите на партиите и коалициите от партии се разпределят по метода на най-големия остатък - методът на Хеър - Ниймайер на национално ниво.
Чл. 2. Окончателното разпределение на мандатите за членове на Европейския парламент от Република България се извършва от ЦИКЕП.
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МАНДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪОБРАЗНО ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ КАНДИДАТИ И КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ
Изчислителна процедура в ЦИКЕП
Чл. 3. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България извършва изчисленията по разпределяне на всички мандати.
Чл. 4. За всяка листа (на партия, коалиция от партии или независим кандидат) се пресмята сумата от подадените за нея действителни гласове във всички секции в страната и в чужбина.
Чл. 5. (1) Националната избирателна квота се получава, като общата сума на действителните гласове, подадени за всички партии, коалиции от партии и независими кандидати, се раздели на броя на членовете на Европейския парламент от Република България (17).
(2) Когато полученото частно не е цяло число, националната избирателна квота е най-близкото по-голямо цяло число.
Чл. 6. Независим кандидат се счита за избран, ако е получил гласове не по-малко от националната избирателна квота.
Чл. 7. Централната избирателна комисия за избиране на членове на Европейския парламент от Република България определя броя на оставащите мандати, получени, като от общия брой мандати (17) се изважда броят на мандатите на избраните независими кандидати.
Чл. 8. Право на участие в разпределението на мандатите по чл. 7 имат партиите и коалициите от партии, получили действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота.
Чл. 9. (1) Мандатите по чл. 7 се разпределят между партиите и коалициите от партии по чл. 8 според получените от тях действителни гласове в страната и в чужбина по метода на Хеър - Ниймайер съгласно приложението.
(2) Гласовете, подадени за независими кандидати, както и за партиите и коалициите от партии, получили действителни гласове по-малко от националната квота, не участват в разпределението на мандатите по чл. 7.
(3) Ако броят на получените мандати на партия или коалиция от партии е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската й листа, незаетите мандати се разпределят между останалите партии и коалиции от партии по чл. 8.
Чл. 10. (1) Преференциални гласове са действителните гласове, при които избирателите са изразили свое предпочитание (преференция) относно реда на подреждане на кандидатите от кандидатската листа, за която са гласували.
(2) Преференциалните гласове се вземат предвид, ако броят на действителните гласове, получени за кандидата, възлиза най-малко на 15 % от действителните гласове, подадени за съответната кандидатска листа.
(3) Кандидатите, получили преференциални гласове при условията на ал. 2, се подреждат в низходящ ред според броя на получените от тях действителни гласове.
(4) В рамките на мандатите, получени от партиите и коалициите от партии по чл. 9, ал. 1, с предимство се включват кандидатите с преференциални гласове по ал. 3.
(5) Ако броят на мандатите, получени по чл. 9, ал. 1, е по-голям от броя на кандидатите по ал. 3, разликата се допълва с кандидати от съответната листа според подредбата им в нея, които не са в списъка по ал. 3.
Чл. 11. Окончателното подреждане на кандидатите, получаващи мандат, се извършва от ЦИКЕП, като:
1. Ако няма списък по чл. 10, ал. 3 за съответната листа, подреждането на кандидатите, получаващи мандат, се извършва според подредбата им в кандидатската листа.
2. Ако броят на кандидатите в списъка по чл. 10, ал. 3 за съответната листа е по-голям или равен на броя на мандатите по чл. 9, ал. 1 за съответната партия или коалиция от партии, подреждането на кандидатите, получаващи мандат, се извършва според подредбата им в списъка по чл. 10, ал. 3, като заемащите по-предна позиция в първоначалната кандидатска листа кандидати от списъка по чл. 10, ал. 3 запазват мястото си в нея.
3. Ако броят на кандидатите в списъка по чл. 10, ал. 3 за съответната листа е по-малък от броя на мандатите по чл. 9, ал. 1, подреждането на кандидатите, получаващи мандат, се извършва:
а) кандидатите от списъка по чл. 10, ал. 3 изместват съответния брой кандидати от първоначалната кандидатска листа за окончателното подреждане на кандидатите, получаващи мандат;
б) заемащите по-предна позиция в първоначалната кандидатска листа кандидати от списъка по чл. 10, ал. 3 запазват мястото си в нея.
Чл. 12. Окончателното подреждане на кандидатите, неполучаващи мандати, се извършва едновременно с подреждането по чл. 11 и се обявява с решението на ЦИКЕП. На по-предно място се подреждат кандидатите, получили най-малко 15 % преференциални гласове според броя им, а останалите кандидати запазват поредността си в първоначалната кандидатска листа.
Преходни разпоредби
§ 1. (1) При влизане в сила на Договора от Лисабон, подписан на 13.12.2007 г., ратифициран със закон, обнародван в ДВ, бр. 36 от 2008 г., броят на членовете на Европейския парламент от Република България се увеличава на осемнадесет.
(2) При приемане на решение от Европейския съвет във връзка с т. 1 осемнадесетият мандат се получава от партията или коалицията от партии, представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък.
Заключителни разпоредби
§ 2. Тази методика се издава на основание чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

Приложение към чл. 9, ал. 1
Метод на Хеър - Ниймайер
Целта на метода е разпределяне на определен брой мандати между партии и/или коалиции от партии според получените от тях действителни гласове.
1. По този метод се разпределят мандатите, получени, като от общия брой мандати (17) се изважда броят на мандатите на избраните независими кандидати (чл. 7).
2. Право на участие в разпределението на тези мандати имат партиите и коалициите от партии, получили действителни гласове не по-малко от националната избирателна квота, според получените от тях действителни гласове в страната и в чужбина (чл. 9).
3. Сумата от действителните гласове на партиите и коалициите от партии по т. 2 се дели на броя на мандатите по т. 1 (квота на Хеър).
4. За всяка партия и коалиция от партии по т. 2 получените действителни гласове се делят на полученото число по т. 3.
5. Всяка партия и коалиция от партии получава толкова мандати, колкото е цялата част от полученото частно по т. 4.
6. Оставащите мандати (т. 1 - сумата по т. 5) се разпределят между партиите и коалициите от партии строго по реда на намаляване на дробната част (остатъците) от полученото частно по т. 4.
7. Ако при процедурата по т. 6 се стигне до няколко равни остатъци, а броят на неразпределените мандати е по-малък от техния брой, разпределянето на оставащите мандати се извършва между тях по жребий, теглен в ЦИКЕП, като за жребия задължително се канят представители на заинтересуваните партии и коалиции от партии, които имат право да участват в жребия.
8. Ако броят на получените мандати на партия или коалиция от партии е по-голям от броя на кандидатите в кандидатската й листа, незаетите мандати се разпределят между останалите партии и коалиции от партии по т. 2.
9. В случаите по т. 8, ако при процедурата по т. 6 са получени мандати за всеки остатък и остават незаети мандати, прилага се процедурата по т. 1 - 8, като:
- партията или коалицията от партии по т. 8 получава толкова мандати, колкото кандидати има в нейната листа;
- от броя на мандатите по т. 1 се изважда броят на така получените мандати - нова т. 1;
- тази партия или коалиция от партии не участва в новото разпределяне на оставащите мандати - нова т. 2.

Пример 1
Ако в изборите са участвали 6 партии и коалиции от партии и един независим кандидат, гласовете за тях са посочени в ред 1 на табл. 1.

Таблица 1


Партия

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

№ 5

№ 6

Нез.

 

 

 

 

 

 

 

 

канд

1

Действ. гласове

768 000

485 000

382 000

350 000

175 000

130 000

145 000

2

Частно по т. 4

5,688889

3,592593

2,82963

2,592593

1,296296

-

-

3

Мандати по т. 5

5

3

2

2

1

-

-

4

Остатъци по т. 6

0,688889

0,592593

0,82963

0,592593

0,296296

-

-

5

Мандати по т. 6

1

 

1

 

 

-

-

6

Мандат по т. 7

 

1

 

0

0

 

 

 

 

 

(жреб.)

 

(жреб.)

 

 

 

7

Общо манд.

6 = 5+1

4 = 3+1

3 = 2+1

2 = 2+0

1 = 1+0

-

1

* Сумата от действителните гласове е 2 435 000 (чл. 4).
* Отношението 2 435 000/17 е 143 235.29412 и не е цяло число (чл. 5, ал. 1).
* Националната избирателна квота е 143 236 - най-близкото по-голямо цяло число (чл. 5, ал. 2).
* Действителните гласове за независимия кандидат (145 000) са повече от националната избирателна квота (143 236), поради което той се счита за избран (чл. 6).
* За партиите и коалициите от партии остават за разпределяне 17 - 1 = 16 броя мандати (т. 1).
* Право да участват в разпределянето на 16-те мандата имат партиите с № 1, 2, 3, 4, 5, чиито действителни гласове са повече от националната избирателна квота (т. 2).
* Сумата на гласовете на партиите с № 1, 2, 3, 4, 5 е равна на 2 160 000 (т. 3).
* Квотата на Хеър е 2 160 000/16 = 135 000 (т. 3).
* Частните на ред 2 на таблица 1 се получават като действителните гласове на всяка партия с № 1, 2, 3, 4, 5 се разделят на Квотата на Хеър (т. 4).
* Партиите с № 1, 2, 3, 4, 5 получават толкова мандати (ред 3 от табл. 1), колкото е цялата част на така полученото частно (т. 5).
* Получените остатъциса показани на ред 4 (т. 6).
* Остават 3 броя неразпределени мандата (т. 6).
* Първият неразпределен мандат получава партията № 3 - с най-голям остатък 0,82963 (т. 6).
* Вторият не разпределен мандат получава партията № 1 - с втори най-голям остатък 0,688889 (т. 6).
* За третия (и последен) неразпределен мандат претендират партиите № 2 и № 4 с еднакви остатъци 0,592593 (т. 7).
* След жребий този мандат се печели примерно от партия № 2 (т. 7).
* Окончателното разпределение на мандатите е показано на ред 7 от табл. 1.
* Всички 17 мандати са разпределени.

Пример 2

Ако партията е получила 480 000 действителни гласове. Спечелила е 4 мандата. Кандидатите, получили преференциални гласове не по-малко от 15 % от подадените действителни гласове за партията (0,15 x 480 000 = 72 000), са с номера 7, 1 и 3 (табл. 2).

Таблица 2


Пореден номер

Кандидати

Преференции

%

1

К1

72000

15,00

2

К2

-

-

3

К3

72000

15,00

4

К4

10000

2,08

5

К5

70000

14,58

6

К6

-

-

7

К7

80000

16,67

8

К8

60000

12,50

Действителни гласове за

116000

24,17

партията без преференции

 

 

Общо

480000

 

То тогава:
* Броят на кандидатите, получили най-малко 15 % от гласовете на партията е 3, което е по-малко от броя на спечелените мандати от партията (чл. 11, ал. 3).
* Кандидатите с номера 7, 1 и 3 получават мандат с предимство в рамките на получените 4 мандата от партията (чл. 10, ал. 3).
* Остава един мандат за разпределяне (чл. 10, ал. 5).
* Кандидат К2 с номер 2 получава този мандат, тъй като е на най-предна позиция в кандидатската листа спрямо останалите кандидати в нея (чл. 10, ал. 5).
* Подреждането на кандидатите, получаващи мандат, е в следния вид (чл. 11, ал. 3):
- кандидат К1 с номер 1 остава на позицията си в кандидатската листа, тъй като има не по-малко от 15 % преференциални гласове и е на първо място в листата;
- кандидат К2 с номер 2 запазва втората си позиция, тъй като не е изместван;
- кандидат К3 с номер 3 запазва позицията си, тъй като има не по-малко от 15 % преференциални гласове и е на по-предна позиция в кандидатската листа спрямо кандидат К7 с номер 7;
- кандидат К7 с номер 7 измества кандидат К4 с номер 4 от първоначалната кандидатска листа, тъй като има не по-малко от 15 % преференциални гласове.
* Неполучаващите мандат кандидати запазват поредността си в първоначалната кандидатска листа, тъй като няма повече - - кандидати, получили над 15 % преференциални гласове (чл. 12):
- кандидат К4 с номер 4;
- кандидат К5 с номер 5;
- кандидат К6 с номер 6;
- кандидат К8 с номер 8.
7. Окончателен вид на подреждането в кандидатската листа (табл. 3):

Таблица 3


Пореден

Кандидати

Преференции

%

номер

 

 

 

1

К1

72000

15,00

2

К2

-

-

3

К3

72000

15,00

4

К7

80000

16,67

5

К4

10000

2,08

6

К5

70000

14,58

7

К6

-

-

8

К8

60000

12,50

 

 


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ