УКАЗ № 84 ОТ 03.04.2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.

На основание чл. 12, ал. 4, 5 и 6 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Определям месечно възнаграждение на членовете на Централната избирателна комисия за периода от назначаването й до 40 дни след датата на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
а) За председател на Централната избирателна комисия - в размер, равен на размера на основната месечна работна заплата за длъжността "министър".
б) За заместник-председател и за секретар на Централната избирателна комисия - в размер, равен на 85 на сто от месечното възнаграждение на председателя на Централната избирателна комисия.
в) За член на Централната избирателна комисия - в размер, равен на 80 на сто от месечното възнаграждение на председателя на Централната избирателна комисия.
2. Определям размер на възнаграждението на членовете на Централната избирателна комисия за периода от 40 дни след датата на изборите до края на мандата на Европейския парламент - 55 % от ставката за един работен ден от месечното трудово възнаграждение за участие в заседание и за дежурство.
Изпълнението на указа възлагам на министър-председателя.
Издаден в София на 3 април 2009 г.
Подпечатан с държавния печат


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ