УКАЗ № 81 ОТ 02.04.2009 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, приет от ХL Народно събрание на 31 март 2009г.
Издаден в София на 2 април 2009 г.
Подпечатан с държавния печат.


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ