ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 20 ОТ 2007 Г.)
В сила от 03.04.2009 г.
 Обн. ДВ. бр.25 от 3 Април 2009г.

§ 1. Член 6 се отменя.
§ 2. В чл. 12, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: "В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент."
2. Досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: "В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент."
2. Досегашното изречение второ става изречение трето и се изменя така: "Участие в консултациите могат да вземат и други партии и коалиции."
§ 4. Член 14 се изменя така:
"Чл. 14. Районната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове. Общият брой на членовете на комисиите, включително председател, заместник-председател и секретар, е равен на броя на членовете на Централната избирателна комисия при запазване на съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия."
§ 5. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ново изречение второ: "В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент."
2. Досегашното изречение второ става изречение трето и се изменя така: "Участие в консултациите могат да вземат и други партии и коалиции."
§ 6. В чл. 16, ал. 2 думите "основното съотношение между парламентарните групи на политическите партии и коалиции в Народното събрание" се заменят със "съотношението между политическите партии и коалиции, представени в Централната избирателна комисия" и се създава изречение второ: "Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент."
§ 7. В чл. 25, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 19 числото "30" се заменя с "21".
2. Създава се нова т. 32:
"32. организира и провежда чрез средствата за масова информация или по друг подходящ начин разяснителна кампания относно условията, при които гражданите на другите държави - членки на Европейския съюз, могат да избират и да бъдат избирани за членове на Европейския парламент от Република България;".
3. Досегашните т. 32 и 33 стават съответно т. 33 и 34.
§ 8. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:
"(2) В част I на списъка се вписват по азбучен ред имената на избирателя, гражданин на Република България, постоянният адрес или настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 40, ал. 1, като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност остават празни и не се попълват и се обособява графа "Забележки"."
§ 9. В чл. 31, ал. 5 накрая се добавя "и на удостоверение за пребиваване - за гражданите на другите държави - членки на Европейския съюз, подали декларация по чл. 30".
§ 10. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.
2. В ал. 2 накрая се добавя "и в нея не се отбелязват номерата на личните карти или паспорти и номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация, посочена в тях".
§ 11. Член 33 се отменя.
§ 12. Член 34 се отменя.
§ 13. В чл. 35, ал. 1 се създава изречение второ: "Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината."
§ 14. В чл. 41 думите "със статут на продължително пребиваващи у нас" се заменят с "които са подали декларацията по чл. 30 в срок".
§ 15. В чл. 45 се създава ал. 4:
"(4) В срок не по-късно от 53 дни преди изборния ден кметовете на общини изпращат на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции и уведомяват районната избирателна комисия след назначаването й."
§ 16. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 8 се изменя така:
"(8) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България образуват избирателни секции във:
1. населените места, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват;
2. населените места извън т. 1 - при наличие на не по-малко от 100 избиратели, заявили лично желанието си да гласуват; такива избирателни секции се образуват само в държавите - членки на Европейския съюз."
2. В ал. 13 след думата "България" се добавя "или в населените места по ал. 8, т. 2".
§ 17. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 в изречение второ думите "единния граждански номер и постоянния си адрес" се заменят с "и единния си граждански номер", а думите "и адреса на пребиваване в Република България" се заличават.
2. В ал. 6 числото "35" се заменя с "22".
§ 18. В чл. 52 ал. 2 се изменя така:
"(2) Депозитът по ал. 1 е:
1. за партии - 50 000 лв.;
2. за коалиции - 100 000 лв.;
3. за инициативни комитети - 15 000 лв."
§ 19. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото "45" се заменя с "25".
2. В ал. 3, т. 2 след думите "ал. 2" се добавя "т. 1, 2, 3, 4 и 5".
3. Създава се ал. 4:
"(4) Централната избирателна комисия извършва проверка на документите, а списъците по ал. 2, т. 7 и ал. 3, т. 6 се предават незабавно на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проверка. При установяване на нередности Централната избирателна комисия дава указания за отстраняването им."
§ 20. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото "35" се заменя с "22".
2. В ал. 3 числото "30" се заменя с "21".
§ 21. В чл. 56, ал. 1 думите "преди 1 януари 2005 г." се заличават.
§ 22. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Кандидатите за членове на Европейския парламент, включени в една кандидатска листа, могат да бъдат представлявани най-много от двама застъпници в една избирателна секция в изборния ден. В изборното помещение може да присъства само един от застъпниците на листата."
§ 23. В чл. 60 числото "30" се заменя с "21", а думите "и приключва 24 часа преди" се заличават.
§ 24. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. Алинея 6 се отменя.
2. Алинея 7 се отменя.
§ 25. В чл. 62, ал. 1 в изречение второ числото "40" се заменя с "31".
§ 26. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
"(2) Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 20 на сто от агитационния материал. В аудио- и видеоагитационните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо гласово послание."
2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите "и коалиции" се заменят с "коалиции и инициативни комитети", а думите "последните 24 часа преди началото на" се заличават.
4. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
5. Създава се ал. 10:
"(10) Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок три дни след датата на произвеждане на изборите премахват поставените от тях материали по ал. 1."
§ 27. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "24 часа преди изборния ден и" се заличават.
2. В ал. 4 числото "15" се заменя със "7".
§ 28. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото "30" се заменя с "21", а думите "и приключват 24 часа преди" се заличават.
2. В ал. 4 числото "31" се заменя с "22".
§ 29. В чл. 68 числото "31" се заменя с "22".
§ 30. В чл. 70, ал. 2 след думите "парламентарно представените партии и коалиции" се добавя "както и на партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент".
§ 31. В чл. 71, ал. 3 числото "31" се заменя с "22".
§ 32. В чл. 73 числото "40" се заменя с "31".
§ 33. В чл. 76 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "и юридически" се заличават.
2. В ал. 2 думите "и повече от 30 000 лв. от едно юридическо лице" се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
"(3) Забранява се финансиране на предизборната кампания със средства от:
1. юридически лица и от еднолични търговци;
2. чуждестранни физически лица;
3. религиозни институции;
4. чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел."
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
"(4) Дарителите представят декларация за произхода на дарените средства.
(5) Всички дарения и разходи, свързани с предизборната кампания, на стойност над 5000 лв. се извършват по банков път.
(6) Партиите, коалициите и инициативните комитети създават публичен регистър на дарителите на предизборните им кампании."
§ 34. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Сметната палата извършва фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборната кампания."
§ 35. В чл. 86 ал. 2 се отменя.
§ 36. В чл. 92 ал. 3 се отменя.
§ 37. В чл. 93 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
"(2) Избирателят, гражданин на Република България, се допуска до гласуване след вписване в избирателния списък на единния граждански номер и на вида и номера на документа му за самоличност.
(3) Когато се установи разлика в някое от имената на избирателя, гражданин на Република България, в списъка и според документа за самоличност при съвпадане на постоянния адрес имената на избирателя от документа за самоличност се записват в графата "Забележки" на избирателния списък."
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея след думите "в документа за самоличност" се добавя "на избирателя, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз".
3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея в изречение второ след думата "удостоверения" се добавя "и декларации".
§ 38. В чл. 94 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата "числа" се добавя "както и поставянето в плика на други предмети, освен бюлетината".
2. В ал. 4 накрая се добавя "и го вписва в допълнителния избирателен списък".
§ 39. В чл. 95 се правят следните допълнения:
1. В ал. 6 след думата "комисията" се добавя "застъпник или наблюдател".
2. Създават се ал. 11 и 12:
"(11) Забранява се след попълване на бюлетината и преди пускането на плика в избирателната кутия избирателят да показва бюлетината си. При нарушаване на забраната комисията незабавно обявява бюлетината за недействителна и отбелязва това обстоятелство в графата "Забележки".
(12) Бюлетините по ал. 11 се броят отделно и се вписват на отделен ред в секционния протокол."
§ 40. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите "една бюлетина" се заменят с "един плик".
2. В ал. 2, т. 2 след думата "числа" се добавя "както и в плика няма поставени други предмети освен бюлетината".
§ 41. В чл. 106, ал. 6, т. 2 след думата "числа" се добавя "както и поставени други предмети освен бюлетините".
§ 42. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "50 до 2000 лв." се заменят с "500 до 5000 лв.".
2. В ал. 2 думите "500 до 5000 лв." се заменят с "1000 до 10 000 лв.".
§ 43. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения:
1. В т. 4 буква "в" се отменя.
2. Точка 6 се изменя така:
"6. "Парламентарно представени" са партиите и коалициите, които са участвали на последните избори за народни представители и имат парламентарна група в Народното събрание."
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 44. (1) За мандата на Европейския парламент 2009 - 2014 г. от Република България се избират 17 членове на Европейския парламент.
(2) При влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон (ратифициран със закон - ДВ, бр. 36 от 2008 г.), броят на членовете на Европейския парламент от Република България се увеличава на 18. В случай че бъде прието решение от Европейския съвет броят на членовете на Европейския парламент за мандата 2009 - 2014 г. да бъде приведен в съответствие с Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, то осемнадесетият мандат се получава от партията или коалицията на политически партии, представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен остатък. При еднакви остатъци мандатът се печели след жребий.
§ 45. В Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от 2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г. и бр. 69 от 2008 г.) в чл. 26, ал. 3 след думите "т. 1" се добавя "се предоставят на ръководствата на партиите, коалициите и на инициативните комитети, издигнали независими кандидати и".
§ 46. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.) в чл. 195, ал. 1, т. 4 след думите "изпълнителната власт" се добавя "участие в състави на избирателни комисии за произвеждане на избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, за членове на Европейския парламент от Република България и за местни органи".
§ 47. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
-------------------------
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 31 март 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

 


Сливен НЕТ
Нагоре  
Всички права запазени © 2009 Сливен НЕТ