Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ

№ 321-ПВР/МИ
София, 15.08.2011ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-102 от 10.08.2011 г. от кмета на община Сливен, област Сливен, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 05.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Сливен.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Сливен.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Сливен, област Сливен, в състав от 25 членове, както следва:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Иванова Ченкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галя Агоп Хачадурян
СЕКРЕТАР: Анна Григорова Илиева
ЧЛЕНОВЕ: Мария Щерева Белова
  Станимир Русев Комбалов
  Димитър Димов Орманов
  Петя Стоянова Петкова
  Росица Василева Тодорова
  Милена Иванова Мангинова
  Любомир Асенов Захариев
  Кристин Светославов Спасов
  Валя Радева Радева
  Стелли Славова Стефанова
  Боряна Антонова Антонова
  Красимир Иванов Александров
  Радка Тодорова Пенева
  Мария Асенова Чомпова
  Фатме Фикретова Мустафова
  Севда Хюсеинова Османова
  Ивайло Веселинов Василев
  Галина Станчева Плочева
  Николай Господинов Сандев
  Валя Михова Петкова
  Пепа Миткова Митева
  Радост Георгиева Костова

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч СолаковаВсички права запазени © 2011 Сливен НЕТ