28 октомври
2007


МЕТОДИЧЕСКИ  УКАЗАНИЯ 

на Централната избирателна комисия за местни избори

по прилагане на Закона за местните избори

(приети с Решение № 497 от 15 септември 2007 г. на ЦИКМИ)

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

Раздел І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

На основание чл. 25, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за местните избори Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ) има правомощия да следи за изпълнението на Закона за местните избори и да осъществява методическо ръководство и контрол за законност върху работата на общинските избирателни комисии и да издава методически указания за работата на общинските и секционните избирателни комисии по прилагането му.

Настоящите Методически указания, издадени на основание посочените по-горе правомощия, целят да дадат възможност и да гарантират точното и еднакво тълкуване и прилагане на Закона за местните избори (ЗМИ) от общинските избирателни комисии (ОИК), секционните избирателни комисии (СИК), както и от всички организации и лица, които участвуват в подготовката и произвеждането на местните избори

В Методическите указания са отразени и решенията, които ЦИКМИ е взела във връзка с приложението на ЗМИ.

Решенията на ЦИКМИ се съобщават чрез публикуване в електронния бюлетин на БТА: http://www.bta.bg – Местни избори 2007 –Решения на ЦИКМИ, и се изпращат своевременно на ОИК и на областните управители. Освен това информация за решенията на ЦИКМИ може да се получи от интернет страницата на ЦИКМИ.

В чл. 138 от Конституцията на Република България е установен принципът, че органите на местно самоуправление се избират от населението на съответната община.

Нормата на чл. 3 от Закона за местните избори дава право на участие в изборите за общински съветници и за кметове на гражданите на Република България, които отговорят на следните условия:

а) да са навършили пълнолетие – 18-години (към изборния ден включително);

б) да не са поставени под запрещение;

в) да не изтърпяват наказание лишаване от свобода и

г) да са живели най-малко през последните десет месеца в съответното населено място.

Живели най-малко през последните десет месеца на територията на съответното населено място са лицата, чиято адресна регистрация по постоянен адрес (а в случаите на чл. 15, ал. 2 от ЗМИ – по настоящ адрес) е с дата не по-късно от 27 декември 2006 г. включително.

След приемането на Република България за член на Европейския съюз право да гласуват в изборите за местни органи на власт имат и граждани на държава – членка на Европейския съюз, които отговарят на посочените по-горе условия и имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени да избират в държавата –членка на Европейския съюз, на която са граждани, и предварително с писмена декларация са заявили желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място (чл. 3а и 12 от ЗМИ).

Правото да бъдат избирани за съветници и кметове имат български граждани, които нямат друго гражданство извън Европейския съюз, имат избирателни права, т.е. навършили са 18 години (към изборния ден включително), не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели преди датата на насрочване на изборите в съответната община (чл. 4 от ЗМИ).

Живели преди датата на насрочване на изборите в съответната община означава избирателите да имат адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес съгласно Закона за гражданската регистрация преди 3 август 2007 г. (Решение № 9 от 13 август 2007 г. на ЦИКМИ), т.е. до 2 август 2007 г. включително.

Право да бъде избиран за общински съветник има и гражданин на държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, няма гражданство в държава извън Европейския съюз, навършил е 18 години (към изборния ден включително), не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на постоянно или продължително пребиваващ в Република България, живял е преди датата на насрочване на изборите в съответната община, не е лишен от правото да бъде избиран в държавата-членка, на която е гражданин, и с писмена декларация е заявил желанието си да бъде избиран. За такава декларация се счита заявлението по чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗМИ (приложения № 36 и 38 от изборните книжа) (чл. 4а от ЗМИ).

Лицата, променили постоянния си адрес след 27 декември 2006 г., имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация по постоянен адрес, където се включват в избирателните списъци.

Под дата на адресна регистрация се разбира датата, посочена в документа за самоличност – за българските граждани – лична карта или валиден личен (зелен) паспорт за гражданите, ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските документи за самоличност. За избирателите граждани на държава – членка на Европейския съюз, датата на регистрацията е датата съгласно удостоверението за пребиваване в Република България.

Когато избирателят притежава лична карта, издадена до  27 декември 2006 г. включително, за дата на адресната му регистрация се счита датата, посочената в личната карта (личния (зелен) паспорт).

Когато избирателят притежава лична карта, издадена след 27 декември 2006 г., но има адресна регистрация (по постоянен или настоящ адрес в случаите по чл. 15, ал. 2 от ЗМИ), предхождаща датата 28 декември  2006 г., и е включен в избирателния списък част І, той се допуска да гласува, като различията между данните отпечатани в списъка и документа му за самоличност се отразява в графа “Забележки”.

Когато искането за снабдяване с нова лична карта е направено в срок, който не позволява получаването й до деня на изборите, съответното РПУ (ОДП) издава служебна бележка със забележка и щемпелована снимка на избирателя. Върху служебната бележка се отразява адресната регистрация на избирателя (настоящ и постоянен адрес) към 27 декември 2006 г. включително.

Наборните военнослужещи във Въоръжените сили на Република България имат право да гласуват само в населеното място, където е адресната им регистрация (по постоянен адрес или настоящ адрес при условията на чл. 15, ал. 2 от ЗМИ) към 27 декември 2006 г. включително, ако по време на изборите се намират там. Тези избиратели гласуват с военните си книжки.

Гражданите, намиращи се в болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и други социални заведения, имат право да гласуват там, ако местонахождението на съответното заведение или дом е на територията на общината , където този избирател има адресна регистрация по постоянен адрес към 27 декември 2006 г. включително.

 

 Раздел ІІ

ОБЩИНСКИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

1. Общинската избирателна комисия за произвеждане на местни избори се назначава за целия срок на пълномощията на общинския съвет.

2. Лицата, включени в общинските избирателни комисии, се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за трудов стаж по специалността, или по тяхно искане – полагащия им се платен годишен отпуск.

3. Членовете на общинските избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.

4. При изпълнение на функциите си членовете на общинските избирателни комисии не могат да носят отличителни знаци на партия или коалиция, да провеждат предизборна агитация или да участват в такава.

5. Заседанията на общинските избирателни комисии са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете им.

6. Решенията се вземат с мнозинство две трети от присъстващите членове.

Гласуването е явно. Гласува се “за” или “против”. Не се допуска гласуване “въздържал се”. Членовете на ОИК могат да подписват протоколите и да гласуват решения с “особено мнение”, като изрично отбелязват дали гласуват “за” или “против” конкретното решение и в какво се изразява особеното мнение.

7. Решенията и протоколите се подписват от председателя, първия заместник-председател и секретаря. Когато някой от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от друг заместник-председател. Решенията и протоколите на ОИК се подпечатват с печата им.

Удостоверенията издавани от ОИК и текущата кореспонденция се подписват от председателя и секретаря на комисията, а при отсъствие на един от тях от първия зам.-председател. При отсъствие на първия зам.-председател удостоверенията и кореспонденцията се подписват от зам.-председателя на ОИК.

8. Общинските избирателни комисии обявяват решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещават. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на ОИК веднага след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място, подписват се от председателя, първия зам.-председател и секретаря на ОИК и се подпечатват с печата на комисията. Когато някой от тях отсъства, решенията се подписват от зам.-председател. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията.

9. Решенията на ОИК могат да бъдат обжалвани в тридневен срок от произнасянето й пред ЦИКМИ, която разглежда жалбата в тридневен срок и се произнася с решение, което е окончателно и се обявява веднага.

Към ОИК могат да се назначават сътрудници (специалисти) съгласно Решение № 436 от 12 септември 2007 г. на ЦИКМИ.

10. Общинската избирателна комисия:

- следи за изпълнението на ЗМИ от секционните избирателни комисии и осъществява методическо ръководство и контрол върху тяхната дейност; при установяване на нарушения се произнася с решение;

- определя и обявява номерата на избирателните райони в общината съгласно Решение № 7 от 13 август 2007 г. на ЦИКМИ в срок до 27 септември 2007 г.;

- одобрява номерата на избирателните секции, определени от кмета на общината, и следи за своевременното и правилното им образуване – срок 27 септември 2007 г.;

- в срок до 2 октомври 2007 г. назначава секционните избирателни комисии. С решението за назначаване се утвърждава и списък на заместващите лица по чл. 31 от ЗМИ. Заместването се извършва по предложение на парламентарно представените партии и коалиции чрез кмета на общината с решение на ОИК. Членовете на комисиите на могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри. В съставите на СИК не могат да бъдат назначавани: областните управители и техните заместници, кметовете на общините и техните заместници, кметовете на райони, кметските наместници, секретарите на общини и кметовете на кметства, кандидатите за кметове и общински съветници, военнослужещите във Въоръжените сили, държавните служители в МВР, съдиите в административните съдилища и прокурорите в административните отдели на окръжните прокуратури;

- следи за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, като при необходимост търси съдействие от кмета на общината и съответния областен управител.;

- следи за осигуряване на условия за гласуване на лица с физически или зрителни увреждания и в срок до 20 октомври 2007 г. оповестява по подходящ начин мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да гласуват;

- съхранява бюлетини, списъците, печатите и протоколите в предоставеното й помещение в сградата на общината;

- снабдява секционните избирателни комисии на 27 октомври 2007 г. с избирателни кутии, бюлетини, пликове, списъци, протоколи и всички други книжа, необходими за произвеждането на изборите, осъществява контрол за тяхното производство, съхранение, разпределение по секции и транспорт;

- разглежда жалби срещу решение и действия на секционните избирателни комисии и взема по тях окончателно решение в тридневен срок;

- регистрира и обявява партии, коалиции и инициативни комитети, които ще участват в изборите в съответната община до 19,00 ч. на 17 септември 2007 г.;

- регистрира кандидатски листи за избиране на общински съветници и кандидати за кмет на община, район или кметство до 19,00 ч. на 27 септември 2007 г. и ги обявява пред населението;

- анулира регистрацията, съответно прекратява предсрочно пълномощията, когато се установи, че кандидатът не отговаря на условията на чл. 4 или чл. 4а от ЗМИ;

- регистрира застъпници на кандидати за съветници и за кметове и им издава удостоверения.

- регистрира социологически звена и колективи, които са получили разрешение от ЦИКМИ за проучвания в изборния ден в срок до 17 октомври 2007 г.;

- определя чрез жребий поредния номер на партиите и коалициите за отпечатване на бюлетините до 2 октомври 2007 г.;

- утвърждава образците на бюлетините за общински съветници и кметове в съответната община за отпечатване;

- в срок до 7 октомври 2007 г. регистрира нови листи и кандидати по предложение на партиите, коалициите и инициативните комитети в случаите, когато е отказана регистрация или когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите;

- в срок от 24 часа от постъпването на жалба срещу нарушаване на реда на провеждане на предизборната кампания в радио- и/или телевизионните оператори и местните радио възли (подадена в срок от 24 часа от излъчването на съответното предаване) ОИК се произнася с решение, което е окончателно;

- при констатирано нарушение на разпоредбите на ЗМИ, ако извършеното деяние не съставлява престъпление, председателят на ОИК съставя акт за административно нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Наказателното постановление са издава от областния управител;

- установява и обявява в срок не по-късно от два дни след получаването на последния протокол резултата от изборите за общински съветници, кметове на общини, райони и кметства на основата на протоколите от секционните избирателни комисии и издава удостоверения на избраните съветници и кметове;

- обявява края на изборния ден след приключване на гласуването в избирателните секции на територията на общината не по-късно от 20,00 ч. на 28 октомври 2007 г.;

- до 31 октомври 2007 г. ОИК предава протоколите за резултатите от гласуването на ЦИКМИ;

- насрочва втори тур за избор на кмет на 4 ноември 2007 г., когато няма избран кмет;

- в случаите, когато няма избран кмет на втори тур и когато изборът на съветници и/или кмет е обявен за недействителен, в 7-дневен срок от установяване резултатите или от влизане в сила на решението на съда уведомява ЦИКМИ да предложи насрочване на нов избор;

- обявява на видно място в общината, района (кметството) и чрез местните средства за масово осведомяване датата на насрочения от Президента на Републиката избор.

 

 

Раздел ІІІ

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

 

Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.

 

СЪСТАВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината или от секретаря на кметството, ако има назначен. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

2. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.

3. В избирателните списъци имената на избирателите се вписват по азбучен ред.

4. Избирателните списъци се съставят на български език.

5. Избирателният списък се състои от две части: част І и част ІІ. В  част І се вписват българските граждани, а в част ІІ – гражданите на държави – членки на Европейския съюз. Част І на избирателния списък се съставя по постоянния адрес на гражданите на Република България към 28 декември 2006 г. (до 27 декември 2006 г. включително).

6. В част І на избирателния списък в отделни обособени графи се вписват имената на избирателите, граждани на Република България, по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име) единният граждански номер (ЕГН), постоянният адрес или настоящият адрес (в случаите на направено искане от избирателя по чл. 15, ал. 2 от ЗМИ), видът и номерът на документа за самоличност (лична карта или личен (зелен) паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г., съгласно § 9а от ПЗР на Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС) и се обособяват графи “Подпис на избирателя” и “Забележки”.

Имената на избирателите се вписват в последователност – собствено, бащино и фамилно име.

7. В част І на избирателния списък се вписват всички български граждани, които отговарят на условията на чл. 3, ал. 1 от ЗМИ: навършили са 18-годишна възраст към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място – имат адресна регистрация по постоянен адрес или настоящ адрес (в случаите на направено искане по чл. 15, ал. 2 от ЗМИ) до 27 декември  2006 г. включително.

8. Част ІІ на избирателния списък се съставя въз основа на подадените декларации по чл. 12 от ЗМИ (Приложение № 3 от изборните книжа) от гражданите на държавите – членки на Европейския съюз, по заявените от тях адреси в Република България (адреси на пребиваване). Срокът за подаване на декларациите е до 17 септември 2007 г. включително.

9. В част ІІ на избирателния списък в отделни графи се вписват имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име), данни за гражданството им на държавата – членка на Европейския съюз, номерът на документа за самоличност – лична карта или паспорт, номерът на удостоверението за пребиваване в Република България и датата на регистрацията, посочена в него, адресът на пребиваване в Република България и се обособяват още две графи “Подпис на избирателя” и “Забележки”.

10. В част ІІ на списъка се вписват само граждани на държави – членки на Европейския съюз, които отговарят на изискванията на чл. 3а от ЗМИ: не са български граждани, навършили са 18-годишна възраст към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, живели са най-малко през последните 10 месеца в съответното населено място (имат адресна регистрация по пребиваване в Република България извършена до 27 декември 2006 г. включително), не са лишени от правото да избират в държавата-членка, на която са граждани, и предварително с писмена декларация (Приложение № 3 от изборните книжа) са заявили желанието си да упражнят правото си на глас в съответното населено място.

11. Общинските администрации извършват проверка на заявените от гражданите на държавите – членки на Европейския съюз, адреси на пребиваване, като изпращат искане до Министерството на вътрешните работи с приложени копия на декларациите по чл. 12 от ЗМИ (Приложение № 3 от изборните книжа).

12. По искане на общинските администрации Министерството на външните работи извършва проверка на обстоятелствата по т.10.

Искането се придружава от копия на декларациите по чл. 12 от ЗМИ (Приложение № 3 от изборните книжа).

13. Незабавно след изготвяне на избирателните списъци част ІІ общинската администрация изпраща копие от тях на Централната избирателна комисия за местни избори – само в случаите, когато има вписани в тях избиратели.

 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. Избирателен списък – част І се отпечатва централизирано въз основа на Национална база данни “Население” от Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2. Главна дирекция “ГРАО” осигурява на общинските администрации макет на “Избирателен списък – част ІІ” за гласуване в електронен вид до 2 септември 2007 г.

Общинските администрации попълват осигурения електронен макет на “Избирателен списък – част ІІ” за гласуване до 18 септември 2007 г.

Главна дирекция “ГРАО” отпечатва и предава на областните управители “Избирателен списък – част ІІ” за обявяване до 28 септември 2007 г.

3. Общинските администрации коригират “Избирателен списък – част ІІ” за гласуване в електронен вид и го предават на ГД “ГРАО” до 17 октомври 2007 г. Електронният проект се придружава със заверени копия на декларациите по чл.12 от ЗМИ, подадени от гражданите на държавите – членки на Европейския съюз, които отговарят на изискванията на чл.3а от ЗМИ.

Главна дирекция “ГРАО” отпечатва и предава “Избирателен списък  – част ІІ” за гласуване на областните управители до 25 октомври 2007 г.

 

ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. Избирателните списъци се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция.

Обявяват се само имената на избирателите и адресът им. Единният граждански номер, номерът на документа за самоличност и номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация на гражданите на държавите – членки на Европейския съюз, не се обявяват!

2. Част І от избирателните списъци се обявява не по-късно от 17  септември 2007 г., а част ІІ – не по-късно от 2 октомври 2007 г. (Приложение № 1 от изборните книжа).

3. Когато в предходните шест месеца преди изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищният комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската администрация изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК.

 

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, които:

- до изборния ден са загубили правото си да избират или са починали;

- до 13 октомври 2007 г. са заявили, че ще гласуват по настоящ адрес. Данните за тях се подават от общинската администрация по настоящия адрес на избирателя на ГД “ГРАО” при МРРБ до 15 октомври 2007 г. за заличаване от списъка по постоянен адрес;

- изтърпяват наказание лишаване от свобода. Данните за тях се подават до 2 септември 2007 г. и до 12 октомври 2007 г. от ГД “Изпълнение на наказанията” на Министерството на правосъдието до ГД “ГРАО” при МРРБ;

- са включени в избирателните списъци на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, когато местонахождението на съответното заведение е в същата община, в която избирателят е адресно регистриран по постоянен адрес до 27  декември 2006 г. включително. Данните за тях се изпращат от ръководителя на заведението или дома до общинската администрация по постоянния им адрес за заличаване от избирателните списъци по постоянен адрес;

- по писмено заявление (искане) до кмета на общината от гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, за заличаването му от избирателния списък (Приложение № 7 от изборните книжа).

2. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им – с хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни на избирателя, но така, че те да могат да се четат.

 

СПИСЪК ЗА СИК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЯМАТ

ПРАВО ДА БЪДАТ ДОПИСВАНИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

С избирателните списъци за гласуване ГД “ГРАО” предоставя на общинските администрации и “Списък за СИК на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани” в избирателните списъци, в който са включени следните категории лица, които не могат да бъдат дописвани в избирателния списък по постоянен адрес:

- поставени под запрещение;

- изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за които не предстои освобождаване до 28 октомври 2007 г.;

- лицата, вписани в избирателните списъци по настоящия им адрес.

 

ДОПИСВАНЕ И ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. До предаване на списъците на СИК общинската администрация извършва дописване на имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати.

Дописването се извършва по писмено искане на избирателя (Приложение № 4 от изборните книжа) след представяне на документ за самоличност, а за гражданите на държави – членки на Европейския съюз, подали в срок декларации по чл.12 от ЗМИ – на документ за самоличност и удостоверение за пребиваване.

 2. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, или е отпаднало основанието, на което са били лишени от право да избират в държавата – членка на Европейския съюз, на която са граждани.

Вписването се извършва от общинската администрация след представяне на съответните документи в общината, района или кметството. 3. Отказът за заличаване, вписване или дописване се съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван пред районния съд в двудневен срок от съобщението. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването и се произнася незабавно. Жалбата се разглежда в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и административния орган. Решението се постановява незабавно и е окончателно.

4. При произвеждане на втори тур на изборите за кметове в избирателните списъци се включват и имената на гражданите, които в периода между двата тура са придобили избирателно право.

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕПЪЛНОТИ И ГРЕШКИ ОТ

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. Отстраняването на непълноти и грешки от избирателния списък се извършва от общинската администрация след подаване на писмено заявление до кмета на общината, района или кметството до 20 октомври 2007 г. включително (Приложение № 6 от изборните книжа).

Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът се произнася по него с мотивирано решение, което се съобщава незабавно на молителя и се обявява на публично място с отбелязване на датата и часа на обявяването.

2. Решението на кмета може са бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред районния съд. Районният съд разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Съдът обявява решението си незабавно. Решението е окончателно.

3. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно.

 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА

ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

1. Избирателни списъци се съставят и в лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения от ръководителя на заведението или дома в срок до 26 октомври 2007 г. включително (в случаите на провеждане на втори тур – 2 ноември 2007 г. включително), при наличие на не по-малко от 30 избиратели и когато местонахождението на съответното заведение или дом е на територията на общината, където тези избиратели имат адресна регистрация по постоянен адрес до 27 декември 2006 г. включително.

2. В същия срок ръководителите на тези заведения и домове уведомяват общинската администрация по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването им на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон, факс или друг подходящ начин.

3. Постъпилите в тези заведения избиратели в предизборния и в изборния ден се вписват в избирателния списък, ако заявят пред СИК желание да гласуват.

 

 

Раздел ІV

ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ. ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

 

ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ

 

1. Територията на всяка община представлява един многомандатен избирателен район за избор на общински съветници и един едномандатен избирателен район за избор на кмет на общината.

2. Номерацията на тези избирателни райони в страната е единна и се съдържа в първите четири знака ([АА ВВ] СС ХХХ) от единната номерация на избирателните секции за местни избори на 28 октомври 2007 г.

3.  Територията на всеки административен район в София, Пловдив и Варна представлява отделен едномандатен избирателен район за избор на кмет на район. Номерацията на тези избирателни райони се съдържа в първите шест знака ([АА ВВ СС] ХХХ) от единната номерация на избирателните секции за местни избори на 28 октомври 2007 г.

4. Територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен избирателен район за избор на кмет на кметство.

5. Общинската избирателна комисия с решение определя и обявява номерата на избирателни райони за избори на общински съветници и кметове (на община, район, кметство) на територията на общината. При номерирането им общинската избирателна комисия се съобразява с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) в страната и Решение № 6 от 13 август 2007 г. на ЦИКМИ.

6. Решението на ОИК за определяне и обявяване номерата на избирателните райони се огласява чрез излагане на подходящи места в общинския център, отделните административни райони и кметства.

7. Общинската избирателна комисия изпраща незабавно копие от решението за определянето и обявяването на номерата на избирателните райони в общината.

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

 

1. Произвеждането на местните избори се извършва в избирателни секции, които се образуват със заповед на кмета на общината не по-късно от 2 септември 2007 г., като с нея се утвърждава и тяхната номерация и адрес.

2. Общинската избирателна комисия одобрява единните номера на избирателните секции в общината най-късно до 27 септември 2007 г. в съответствие с единната номерация на секциите в страната съгласно Решение № 6 от 13 август 2007 г. на ЦИКМИ.

3. Единният номер на всяка избирателна секция в страната се състои от девет знака, както следва:

 

АА ВВ СС ХХХ

където:

 

- АА е номерът на областта, както следва:

 

01 – Благоевград                 10 – Кюстендил                   19 – Силистра

02 – Бургас                         11 – Ловеч                         20 – Сливен

03 – Варна                          12 – Монтана                      21 – Смолян

04 – Велико Търново            13 – Пазарджик                   22 – София-град

05 – Видин                          14 – Перник                        23 – София-област

06 – Враца                          15 – Плевен                        24 – Стара Загора

07 – Габрово                       16 – Пловдив                       25 – Търговище

08 – Добрич                        17 – Разград                        26 – Хасково

09 – Кърджали                     18 – Русе                            27 – Шумен

                                                                                  28 – Ямбол

 

- ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици (ЕКАТТЕ);

- СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление (София, Пловдив и Варна). В общините без районно деление на мястото се записва 00 (нула – нула).

- ХХХ е поредният номер на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна е номерът на секцията в съответния административен район. Номерът ХХХ се одобрява от съответната ОИК.

4. Общинските избирателни комисии уведомяват писмено ЦИКМИ за одобрената от тях номерация на секциите в общината в срок до 27 септември 2007 г.

5. В общините за избор на съветници и кметове една избирателна секция включва до 1000 избиратели. В населени места с повече от 1000  избиратели се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 1000 се съдържа в броя на избирателите. При остатък по-голям или равен на 500 се образува отделна секция, а при остатък под 500 избирателите се разпределят между съседните секции, като по изключение по предложение на общинската избирателна комисия може да се образува и отделна избирателна секция, но с не по-малко от 30 избиратели.

В населени места с по-малко от 500 избиратели се образува една избирателна секция.

6. В лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения се образуват избирателни секции само ако в тях има не по-малко от 30 избиратели, които са живели през последните 10 месеца преди изборния ден в съответната община, на територията на която е това заведение.

За кмет на община и за общински съветници гласуват всички избиратели, които имат постоянен адрес в общината.

За кмет на район и кмет на кметство гласуват тези избиратели, които имат постоянен адрес в района, съответно в кметството, където е местонахождението на заведението.

 

 

Раздел V

КАНДИДАТИ ЗА СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

 

Регистрирането на политическите партии в ЦИКМИ е необходимо условие за тяхното участие в изборите. Централната избирателна комисия за местни избори изпраща на ОИК списък на регистрираните за участие в местните избори политически партии.

Регистрирането на политическите партии, предизборните коалиции и инициативните комитети в ОИК е необходимо условие за участие в изборите в съответната община и за регистрация на кандидати.

А. Условия за регистрация на политическите партии и

     предизборните коалиции в ОИК

1. Политическите партии и предизборните коалиции се регистрират в ОИК за участие в изборите за съветници и за кметове.

2. В ОИК се регистрират и нарочно създадените предизборни коалиции за участие в изборите за общински съветници, кмет на община, кмет на район и кмет на кметство в съответната община.

Такива коалиции могат да се образуват само от регистрирани вече пред ЦИКМИ политически партии.

3. Политическите партии и предизборните коалиции на политически партии могат да се регистрират в ОИК в четири отделни регистъра – по един за всеки отделен вид избор:

- за общински съветници (Приложение № 17 от изборните книжа);

- за кмет на община (Приложение № 18 от изборните книжа);

- за кмет на район (за градовете София, Пловдив и Варна) (Приложение № 19 от изборните книжа);

 - за кмет на кметство – общ за всички кметства на територията на общината (Приложение № 20 от изборните книжа).

4. Всяка партия, която е регистрирана в ЦИКМИ, може да участва в изборите за общински съветници, за кмет на община, за кмет на район и за кмет на кметство в състава на различни за всеки отделен избор предизборни коалиции или самостоятелно.

Всяка партия може да участва самостоятелно или само в една предизборна коалиция за всеки отделен избор.

Партиите и коалициите, участващи в предизборни коалиции за отделен вид избор, не могат да регистрират свои листи или кандидати извън тези на предизборната коалиция за същия избор.

Б. Изисквания и срокове за регистрация на политически партии

    и предизборни коалиции на политически партии в ОИК

1. Документи за регистрация се подават в ОИК.

2. Политическите партии и предизборните коалиции на политически партии се регистрират за участие в местните избори въз основа на заявление (Приложение № 21 от изборните книжа), съдържащо искане за регистрация. В искането се посочва за кой вид избор и/или за кое кметство се иска регистрация. За всеки отделен вид избор се подава отделно заявление (Приложение № 21 от изборните книжа). В заявлението за регистрация за участие в изборите за кметове на кметства се изброяват поименно всички кметства, за които се иска регистрация.

3. Заявлението за регистрация на политическа партия или предизборна коалиция на политически партии в ОИК се подава  от:

- централното ръководство, или

- от друго местно или регионално ръководство в съответната община, на което са делегирани права по чл. 35, ал. 2 от ЗМИ за съответната община, или

- от друго/други упълномощено/упълномощени за целта лице/лица.

4. Заявлението съдържа:

- искане за участие с изрично посочване за кой вид избор се иска да бъде извършена регистрация,

- наименованието на партията според регистрацията й в ЦИКМИ или наименованието на коалицията според решението за образуването й;

- наименованието на партията или коалицията, за отпечатване върху бюлетината;

- адрес и телефон за връзка.

Заявлението се подписва от представляващия/ите партията или коалицията или упълномощени от тях лица.

5. Към заявлението за регистрация на партия се прилагат:

- копие от удостоверение за регистрация на партията пред ЦИКМИ;

- пълномощно на лицето/лицата, упълномощено/упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК; и/или

- решение за делегиране на права по чл. 35, ал. 2 от ЗМИ.

6. Към заявлението на предизборната коалиция за местни избори в съответната община се прилагат:

- решение за образуване на коалицията, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява, за кой/и избор/и се създава. То трябва да е подписано от представляващите партиите или от упълномощени от тях лица. Когато решението е за участие в повече от един вид избор, в ОИК се представя само един оригинал за съответната община;

- образци от подписа/ите на лицето/ата, които я представляват;

- образец от печата (ако има такъв);

- пълномощни за лицата, подписали решението за образуване на коалицията;

- копия от удостоверения за участващите в коалицията партии, че са регистрирани в ЦИКМИ за всяка една от тях (Приложение № 15 от изборните книжа).

7. Не се допуска регистрация за участие в изборите в съответната община на коалиция, чието наименование или абревиатура повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана преди 1 януари 2005 г. по Закона за политическите партии или вече регистрирана в ЦИКМИ, включително чрез прибавяне към тях на думи, букви, цифри или други знаци, освен ако наименованието или абревиатурата повтаря/т наименованието или абревиатурата на участващата/ите в състава й партия/и.

Към наименованието или абревиатурата на коалицията се добавя в скоби наименованието или абревиатурата на участващите в състава й партии.

8. Всяка партия може да участва в състава само на една предизборна коалиция за всеки отделен избор.

Участващите в състава на коалицията партии не могат да регистрират отделно свои листи за същия избор.

 

В. Регистрация на инициативните комитети в ОИК

1. За регистрацията на независими кандидати за общински съветници или кметове избирателите формират инициативни комитети, които се регистрират в ОИК в регистъра за отделните видове избор (приложения № 17, 18, 19 и 20 от изборните книжа).

2. Инициативният комитет е в състав от 3 до 5 избиратели от съответната община, район или кметство. За регистрация в ОИК те подават заявление (Приложение № 22 от изборните книжа), в което посочват:

- собственото, бащиното (ако има) и фамилното си име;

- постоянния си адрес (за български граждани) или адрес на пребиваване за гражданите на държавите – членки на Европейския съюз;

- ЕГН или ЛНЧ (ако има такъв);

- за кой избор издигат кандидатура;

- собственото, бащиното (ако има) и фамилното име на кандидата;

- адрес за кореспонденция; телефон, факс, електронен адрес за връзка.

3. В състава на инициативните комитети могат да участват само тези граждани на държава – членка на Европейския съюз, които са придобили качеството на избирател по смисъла на чл. 3а от ЗМИ – подали са декларация по чл. 12 от ЗМИ (Приложение № 3 от изборните книжа).

4. Регистрацията на инициативния комитет е условие за събиране на подписка в подкрепа на кандидата.
 

Г. Отстраняване на нередовности при регистрацията

1. Общинските избирателни комисии вписват в отделни регистри (приложения № 17, 18, 19 и 20 от изборните книжа) партиите, коалициите и инициативните комитети по реда на постъпването им, като отбелязват в регистъра датата и часа на приемането на документите, както и данните на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

2. Когато са установени непълноти и нередовности при подаване на документите за регистрация в ОИК, се уведомява пълномощникът на партията или коалицията, като той се подписва в съответния регистър. Когато недостатъците се установят впоследствие, заявителят се уведомява на посочения от него адрес или телефон за връзка.

3. Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата на уведомяването.

 

Д. Отказ за регистрация. Обжалване

1. Общинските избирателни комисии отказват да регистрират политически партии, коалиции и инициативни комитети, когато не са изпълнени изискванията на ЗМИ.

2. Отказът се извършва с мотивирано решение.

3. За решението незабавно се уведомява заявителят на посочения адрес или телефон за връзка. Ако заявителят не е намерен на посочения адрес и телефон за връзка, срокът започва да тече от обявяването на решението на ОИК.

4. Отказът на ОИК може да се обжалва пред ЦИКМИ в 3-дневен срок от уведомяването.

5. В срок от 3 дни от подаване на жалбата ЦИКМИ се произнася с решение, което е окончателно.

 

Е. Изисквания към лицата, които предлагат за регистрация

    в ОИК кандидати за общински съветници и кметове от

    името на партии и коалиции

1. Кандидатите за съветници и за кмет се посочват и предлагат за регистриране от централните ръководства на политическите партии и представляващите коалициите, регистрирани в ЦИКМИ и в ОИК за участие в съответния вид избор.

2. Централните ръководства на политическите партии могат да делегират правата си по т. 1 на своите общински или регионални ръководства със специално решение, което се изпраща на ЦИКМИ и съответната ОИК.

Централните ръководства на политическите партии и представляващите коалициите могат да упълномощят едно или повече лица с правата си по т. 1.

Общинските или регионалните ръководства могат да упълномощават едно или повече лица, които от тяхно име да представят за регистриране кандидатските листи и кандидатите за кметове.

 

Ж. Изисквания за регистрация на независими

      кандидати за съветници и кметове

1. Независим кандидат за общински съветник може да бъде регистриран, ако е регистриран инициативен комитет в съответната ОИК. Инициативният комитет се регистрира в ОИК, като се посочва името на независимия кандидат, когото издига. Инициативният комитет организира събирането на подписите в списък. Списъкът трябва да съдържа:

- не по-малко от 250 избиратели от съответната община с население до 50 000 жители;

- не по-малко от 500 избиратели в общини с население до 100 000 жители;

- не по-малко от 1000 избиратели за общини с население над 100 000 жители.

2. За кмет на община и кмет на район подписалите избиратели трябва да бъдат не по-малко от 500, а за кмет на кметство в подписката трябва да участват 1/5 от избирателите в кметството, но не повече от 500.

3. Списъкът е по образец (Приложение № 34 от изборните книжа) и трябва да съдържа трите имена на избирателя, който подкрепя кандидатурата, ЕГН/ЛНЧ, постоянния му адрес в общината, съответно кметството и подпис.

Когато кандидатурата е подкрепена от гражданин на друга държава  – членка на Европейския съюз, списъкът трябва да съдържа имената, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, адреса на пребиваване в съответната община или кметство и подпис;

4. Листите за независими кандидати за общински съветници се състоят от един кандидат, предложен от инициативен комитет.

5. Избиратели, подкрепили една кандидатура на независим кандидат за общински съветник/кмет, не могат да подкрепят или издигат друга кандидатура за независим кандидат за общински съветник/кмет на същата община, район или кметство. Ако избирател подкрепи с подписа си повече от една кандидатура за един и същи вид избор за общински съветник/кмет, валиден е подписът в първата по време внесена в ОИК подписка.

 

З. Изисквания за регистрация на кандидатски листи или

    независими кандидати за общински съветници и на

    кандидати за кметове

1. Изисквания за регистрация на кандидатите:

От името на политически партии и коалиции не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати за общински съветници и кметове офицери, сержанти, старшини в Министерството на отбраната, държавни служители от Министерството на вътрешните работи, съдии, прокурори и следователи. Тези граждани могат да участват в изборите като независими кандидати.

2. Необходими документи за регистрация на кандидатите на партии и коалиции в ОИК:

Политическите партии и коалиции представят в съответната ОИК листите с кандидатите за общински съветници и кандидатите за кметове заедно със следните документи:

а) предложение от:

- централното ръководство на партия или коалиция; или

- делегираното по чл. 35, ал. 2 от ЗМИ местно ръководство; или

- упълномощени лица от ръководството на партията или коалицията,

включващо данни за кандидатите за кметове и за общински съветници (приложения № 30 и 31 от изборните книжа);

б) заявление от кандидата за съветник или кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или инициативен комитет (приложения № 36 и 37от изборните книжа);

в) декларация от кандидата, че няма друго гражданство извън държава – членка на Европейския съюз (приложение № 40 и 41 от изборните книжа).

г) свидетелство за съдимост;

д) удостоверение за датата на адресната регистрация (постоянния адрес) в случаите, когато личната карта е издадена след 3 август 2007 г., или удостоверение за датата на адресната регистрация по настоящ адрес;

е) кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя и писмена декларация (Приложение № 42 от изборните книжа).

3. Коалициите могат да регистрират в съответната ОИК:

а) обща листа за съветници и общ кандидат за кмет;

б) само обща листа за съветници;

в) само общ кандидат за кмет.

4. Не се допуска регистрация в една и съща ОИК на един и същи кандидат за кмет на община, район или кметство, както следва:

- поотделно от името на две или повече партии, които не са регистрирали коалиция помежду си в съответната ОИК;

- поотделно от две или повече предизборни коалиции, които не са регистрирали коалиция помежду си в съответната ОИК;

- поотделно от партия и предизборна коалиция, които не са регистрирали коалиция помежду си в съответната ОИК;

- поотделно от партия и инициативен комитет или коалиция и инициативен комитет.

5. Необходими документи за регистрация в ОИК на независими кандидати за общински съветници и кметове, издигнати от инициативен комитет:

След като регистрирания в съответната ОИК инициативен комитет за издигане кандидатурата на независим кандидат за съветник или кмет е събрал изискваните съобразно чл. 35, ал. 3 във връзка с ал. 5 от ЗМИ подписи, представя кандидатурата на независимия кандидат за регистрация в съответната ОИК.

Заедно с изброените в т. 2 документи, букви “а”, “б”, “в”, “г”, “д” и “е” инициативният комитет представя и списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимия кандидат за общински съветник или кмет (приложения № 34 и 35 от изборните книжа).

Общинската избирателна комисия чрез териториалните структури на ГД "ГРАО" при МРРБ извършва проверка на вписаните избиратели в подписките на независимите кандидати за съветници и кметове.

Ако проверката не може да бъде извършена до 19,00 ч. на 27   септември 2007 г., ОИК регистрира независимия кандидат, когато списъкът съдържа имената, подписите и другите данни на необходимия брой избиратели съгласно чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗМИ и ОИК незабавно изпраща подписката на съответната териториална структура на ГД “ГРАО” за проверка.

Ако след извършване на проверката се установи, че подписката не съдържа необходимия брой коректни записи на имена, ЕГН, подписи и адреси на лицата, подкрепящи независимия кандидат, регистрацията му се анулира с изрично решение на ОИК.

Документи за регистрация на кандидатските листи пред ОИК се подават до 19,00 ч. на 27 септември 2007 г.

Всеки кандидат за кмет може да бъде регистриран само в един избирателен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на район или кметство.

Кандидат за кмет може да бъде и кандидат за съветник. В случай че бъде избран за кмет, той отпада от листата на съветниците.

Народен представител може да бъде кандидат за общински съветник или кмет. В случай че е избран, той престава да бъде народен представител.

 

 И. Поправки на непълноти и нередовности при регистрацията,

      отказ от регистрация и жалби срещу решение на ОИК по

      регистрацията на кандидатските листи

1. Общинските избирателни комисии вписват в 4 отделни регистъра (приложения № 26, 27, 28 и 29 от изборните книжа) предложенията на партиите, коалициите и инициативните комитети по реда на постъпването им, като отбелязват в него датата и часа на приемането им, както и данните на упълномощените представители на партията, коалицията или инициативния комитет.

2. Когато са установени непълноти и неточности при подаване на документите за регистрация в ОИК, се уведомява пълномощникът на партията или коалицията, като той се подписва в съответния регистър.

3. Когато нередовностите се установят след приемането на книжата, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за връзка и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. Срокът за отстраняване на нередностите не може да бъде по-късен от 19,00 ч. на 27 септември 2007 г.

4. Регистрацията на листите за общински съветници и на кандидатите за кметове приключва с решение на ОИК след извършване на служебна проверка и отстраняване на нередовностите на основата на данните от заявленията за регистриране на кандидатски листи за съветници и кандидатури за кметове.

5. Броят на кандидатите за съветници на политическите партии и коалициите не може да надхвърля броя на членовете на общинския съвет.

6. Подреждането на кандидатите за съветници в листите и номерирането им се извършва от предложилата ги партия или коалиция.

7. В решението на ОИК за регистрация подробно се мотивират заличаванията на кандидатите за съветници, както и отказите за регистриране на кандидатите за кметове.

Когато кандидатът за общински съветник или кмет не отговаря на изискванията на чл. 4 и 4а от ЗМИ или на изискванията на чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗМИ за независимите кандидати, ОИК с решение отказва да извърши регистрация на този кандидат.

8. При констатация, че един кандидат е регистриран в нарушение на закона в две и повече листи за съветник или в два и повече избирателни района за кмет на община, район или кметство ОИК обявява за недействителни последващите по време регистрации.

9. Ако липсата на изискванията на чл. 4, 4а или чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗМИ бъде констатирана след постановяване на решението за регистрация, ОИК с ново решение анулира регистрацията на този кандидат.

10. Когато кандидатът за съветник отпадне от листата, тя се регистрира за останалите кандидати за съветници по реда на заместването.

11. В случаите когато с решение е отказана регистрацията или когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, съответната партия или коалиция може да предложи за регистрация нов кандидат за съветник или кмет по установения ред в срок до 19,00 ч. на 7 октомври 2007 г.

12. За решението за отказ незабавно се уведомява заявителят (партия, коалиция, инициативен комитет) на посочения адрес или телефон за връзка.

Отказът може да се обжалва от заявителя  по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗМИ. Тридневният срок за обжалване започва да тече от деня, в който е уведомен заявителят за решението на ОИК. Ако заявителят не е намерен на посочения адрес или телефон за връзка, срокът за обжалване започва да тече от обявяването на решението на ОИК.

Общинската избирателна комисия изпраща веднага жалбата, комплектована с преписката, на ЦИКМИ, като изрично посочва датата на уведомяването.

13. Общинските избирателни комисии обявяват по реда за обявяване на решенията (Решение № 24 от 22 август 2007 г.) регистрираните листи за общински съветници и кандидатите за кметове веднага след изтичане на посочените по-горе срокове.

 Раздел VІ

ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

 

Законът за местните избори възлага на ОИК контролните функции относно спазването на правилата на предизборната кампания. Общинската избирателна комисия разглежда жалбите, сигналите и възраженията за нарушения на тези правила и се произнася с решение по тях. Актът за установяване на нарушението се съставя от председателя на ОИК.

Предизборната кампания започва на 27 септември 2007 г. и приключва в 24,00 ч. на 26 октомври 2007 г.

Предизборната кампания се води на български език.

Кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

Партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите за съветници и кметове и гражданите могат да провеждат агитация за партийни листи и кандидати в устна или писмена форма, на предизборни събрания или чрез средствата за масово осведомяване.

Предизборните събрания са публични, като за реда при провеждането им отговорност носят организаторите им и органите на МВР. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

Областните управители, техните заместници и работещите в областната администрация, кметовете, техните заместници и работещите в общинската администрация, както и държавните органи и синдикалните организации не могат да участват в предизборната агитация под каквато и да било форма и да разпространяват предизборни агитационни материали.

Посочените лица могат да участват в предизборната кампания само ако са регистрирани като кандидати за съветници или кметове и при спазване условията на чл. 47 от ЗМИ.

Членовете на избирателните комисии при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или инициативен комитет, да провеждат предизборна агитация или да участват в такава.

Министърът на отбраната съвместно с Централната избирателна комисия за местни избори определя реда, по който наборните военнослужещи се запознават с програмите на партиите, коалициите и кандидатите. Не се допуска провеждането на предизборна агитация във военните поделения.

 Командирите на поделения осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията и интернет в свободното време и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място.

По време на предизборната кампания политическите партии и коалиции, инициативните комитети и отделните кандидати могат да изготвят и разпространяват афиши, плакати, реклами, позиви и други агитационни материали, на които задължително се отбелязва от чие име се издават.

Агитационните материали се поставят на определени от общинския съвет или от кмета на общината места, а на сгради, огради и витрини – с разрешение на собственика или на управителя на имота.

По решение на ОИК кметът на общината премахва или изземва агитационни материали, които застрашават живота или здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението или накърняват обществения морал, честта и доброто име на кандидатите.

Когато във вестник или периодично издание е публикуван материал, накърняващ правата или доброто име на кандидат за съветник или кмет, главният редактор е длъжен в първия брой след получаването на отговора да го публикува.

Отговорът е безплатен и се отпечатва на същото място, със същия шрифт и не може да надвишава обема на материала, срещу който е подаден.

 

ЗАБРАНЯВА СЕ:

а) поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през последните 24 часа преди началото на изборния ден и до края на гласуването;

б) поставянето на агитационни материали, които застрашават живота или здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението, както и материали, които накърняват обществения морал, честта и доброто име на кандидатите.

в) унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред до приключване на избирателната кампания;

г) използването на превозни средства на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

д) публикацията в деня на изборите на непубликувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите;

е) предизборна агитация 24 часа преди датата на изборите и в деня на изборите – 27 и 28 октомври 2007 г. При произвеждане на втори тур – 3 и 4 ноември 2007 г.

По решение на ОИК кметът на общината, района или кметството (кметският наместник) при необходимост със съдействието на органите на МВР премахва или изземва агитационните материали, поставени в нарушение на закона.

В изборния ден премахването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок до 8 ноември 2007 г. премахват поставените от тях агитационни материали.

 

 

Предизборна кампания в програмите на

радио- и телевизионните оператори

 

Българска национална телевизия и Българско национално радио

 

Българската национална телевизия и Българското национално радио отразяват предизборната кампания под формата на клипове, хроники и диспути.

Генералните директори на БНТ и на БНР могат да определят в споразумение съвместно с упълномощени представители на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети най-късно до 26 септември 2007 г. и други форми за отразяване на предизборната кампания в програмното време.

Ръководствата на БНТ и БНР са длъжни да спазват принципите на равенство и обективност при отразяване на проявите на кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети в информационните си емисии. В споразумението между ръководствата на БНТ и БНР и представителите на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети може да бъде предвидено предизборните прояви да се отразяват във формите, предвидени в това споразумение. Споразумението се предоставя в срок не по-късно от 26 септември 2007 г. на ЦИКМИ за одобрение.

В предизборните предавания по БНТ и БНР се забранява използването на елементи от търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

Редът за представяне на политическите партии, коалициите на политически партии и на инициативните комитети в различните форми на предизборната кампания по БНТ и БНР се определя от ЦИКМИ чрез жребий не по-късно от 26 септември 2007 г.

 

Клипове

Предизборната кампания по БНТ и БНР започва с встъпителни клипове и завършва със заключителни клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети. Времето на излъчването им се определя по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Встъпителните и заключителни клипове са с продължителност до 1 (една) минута за всяка партия, коалиция и инициативен комитет и се излъчват след предварителното им заплащане по тарифа, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 58 от ЗМИ).

 Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Продължителността на клиповете, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Продължителността на излъчване на клипа на отделна партия, коалиция или инициативен комитет предварително се заплаща по тарифа, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 58 от ЗМИ).

При излъчването на клиповете се спазва принципът на равнопоставеност между регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети.

 Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрираните за участие политически партии, коалиции и инициативни комитети или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

 

Хроники

Хрониките се излъчват ежедневно и отразяват предизборните прояви на политическите партии, коалициите на политически партии и инициативните комитети или на техните кандидати. Времетраенето на излъчването на хрониката за всяка отделна партия, коалиция или инициативен комитет се определя по споразумението между генералните директори на БНТ и БНР и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Продължителността на излъчване на хрониката на отделна партия, коалиция или инициативен комитет предварително се заплаща по тарифа, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 58 от ЗМИ).

 

Диспути

Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети или на регистрираните им кандидати телевизионно и радиовреме за провеждане на диспути по предварително съгласувани теми.

Провеждат се не по-малко от три диспута с общо времетраене не по-малко от 180 минути. Половината от времето се предоставя на парламентарно представените партии и коалиции, регистрирали кандидати, а останалата част от времето – на извънпарламентарните партии и коалиции и инициативните комитети. В един диспут участва само по един представител на партиите, коалициите на политическите партии, инициативните комитети или техен кандидат. Диспутите могат да се проведат и с едновременното участие на кандидати и представители на всички партии, коалиции и инициативни комитети.

Времето на участниците се разпределя по споразумение съвместно от генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

Участието в диспута предварително се заплаща по тарифата, определена от Министерския съвет на Република България (чл. 54 от ЗМИ).

Екипите, формите и темите на диспутите се определят по споразумение съвместно от генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

 

Регионални обществени радио- и телевизионни центрове

 

Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове се използват от партиите, коалициите и инициативните комитети в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.

Регионалните обществени радио- и телевизионни центрове предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време за диспути между кандидати и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети. Екипите, формите и условията за реализиране на предаванията, както и темите на диспутите се определят съвместно от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.

Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 26 септември 2007 г. При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите от жребия за БНТ и БНР. Инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им пред ОИК.

Предизборните предавания на регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, определена от Министерския съвет (чл. 54 от ЗМИ). Заплащането се извършва преди излъчване на съответното предаване.

 

Търговски радио- и телевизионни оператори

 

Други радио- и телевизионни оператори, включително и кабелни телевизии, могат да предоставят време за отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети и на техните кандидати при едни и същи условия и цени и при спазване разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.

Собствениците на радио- и телевизионните оператори или техни представители обявяват писмено условията и реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.

Информацията се предоставя на ЦИКМИ за радио- и телевизионните оператори с национален обхват и на общинските избирателни комисии – за радио- и телевизионните оператори с регионален и местен обхват до 17 септември 2007 г.

 

Привилегии и жалби

 

Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат, той има право на отговор. Искането може да се отправи до съответния радио- и телевизионен оператор в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено, като се посочват оспорваните твърдения, датата и часът на предаването. Радио- или телевизионният оператор задължително включва отговора в следващото издание на същото предаване или в равностойно време до 24 часа след получаване на отговора, като не се допуска изменение или съкращаване на текста. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Излъчването на отговора е безплатно.

Когато е нарушен редът за провеждане на предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори, могат да се подават жалби в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.

Жалбите се подават до ЦИКМИ, когато операторът има лицензия с национален обхват, или до общинската избирателна комисия по седалището на оператора, когато той има лицензия с регионален или местен обхват. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на надлежната комисия и уведомява жалбоподателя.

Надлежната комисия разглежда жалбата в срок от 24 часа и постановява решение, което е окончателно.

Актове за констатиране на нарушенията се съставят от председателя на ЦИКМИ или от председателите на общинските избирателни комисии по решение на съответната комисия в тридневен срок от получаване на сигнала или жалбата за нарушението. Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Финансиране на предизборната кампания

 

1. Предизборната кампания се финансира със средства на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, както и чрез дарения от физически и юридически лица.

2. Даренията по т. 1 не могат да бъдат повече от 10 000 лв. от едно физическо лице и повече от 30 000 лв. от едно юридическо лице.

3. Кандидат за съветник може да разходва не повече от 5000 лв.

4. Кандидат за кмет на община може да разходва:

- за община с население до 30 000 жители – до 25 000 лв.;

- за община с население до 60 000 жители – до 50 000 лв.;

- за община с население до 100 000 жители – до 100 000 лв.;

- за община с население до 200 000 жители – до 250 000 лв.;

- за община с население до 500 000 жители – до 500 000 лв.;

- за община с население над 500 000 жители – до 1 000 000 лв.

5. Кандидат за кмет на район може да разходва:

- за район с население до 25 000 жители – до 20 000 лв.;

- за район с население до 50 000 жители – до 40 000 лв.;

- за район с население до 100 000 жители – до 60 000 лв.;

- за район с население над 100 000 жители – до 75 000 лв.

6. Кандидат за кмет на кметство може да разходва:

- за кметство с население до 1000 жители – до 5000 лв.

- за кметство с население над 1000 жители – до 10 000 лв.

7. Забранява се финансиране на предизборната кампания със средства от:

- търговски дружества с над 5 на сто държавно или общинско участие или от свързани с тях лица от дружества, в които държавата притежава акции с особени права, както и от държавни и общински предприятия;

 - чуждестранни физически и юридически лица, както и от смесени дружества с повече от 25 на сто чуждестранно участие;

- кандидати и участници в процедура по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът за обжалване по Закона за обществените поръчки, изпълнител по договор за обществена поръчка или юридическо лице в процедура на приватизация;

- организатори на хазартни игри;

- религиозни институции или юридически лица с нестопанска цел, извършващи дейност в обществена полза;

- чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

8. Партиите, коалициите и инициативните комитети представят в Сметната палата в срок от 5 дни след регистрацията си за участие в местните избори, но не по-късно от 22 септември 2007 г., банковите сметки за приходите и разходите по обслужване на предизборната кампания. За банкова сметка на коалиция може да се използва банковата сметка на някоя от включените в състава й политически партии. В срок до един месец след изборния ден, но не по-късно от 4 декември 2007 г., политическите партии, коалициите на партии и инициативните комитети представят отчети пред Сметната палата за набраните и изразходваните в предизборната кампания средства, включително и извлечения от представените за участие в изборите банкови сметки.

 

Социологически проучвания

 

Резултатите от социологическите проучвания за съответната община, извършвани в изборния ден, могат да се оповестяват след обявяване края на изборния ден от съответната ОИК.

Интервюта с гласували избиратели се провеждат извън помещенията, в които се помещават избирателните секции, когато това не създава затруднения за изборния процес.

До 12 октомври 2007 г. включително агенциите, които ще извършват проучвания в деня на изборите, следва да представят в ЦИКМИ:

- заявление;

- удостоверение за актуално състояние, издадено след датата за насрочване на изборите – 3 август 2007 г. – Указ № 232 от 1 август 2007 г. на Президента на Република България (ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г.);

- инструкция (методика) за извършване на социологическите проучвания в изборния ден (в запечатан плик);

- образец от отличителния знак на анкетьорите;

- кратко описание на опита за провеждане на социологически проучвания.

- списъци на анкетьорите по секции за цялата страна, пред които ще се осъществява анкетирането, разпределени по общини (в два екземпляра).

Централната избирателна комисия за местни избори с решение издава разрешение за провеждане на социологически проучвания.

Агенциите, получили разрешение от ЦИКМИ за провеждане на проучвания в деня на изборите, се регистрират в ОИК до 17 октомври 2007 г. включително, след представяне на следните документи:

- списък на анкетьорите по секции и секциите, пред които ще се осъществява анкетирането, на територията на съответната община, заверен от ЦИКМИ;

- образец от отличителния знак на анкетьорите.

Анкетьорите са длъжни да носят отличителен знак, съдържащ лична снимка, трите имена, служебен номер, името на агенцията, подпис на управителя и печат на агенцията, за която работят.

Представената информация е само за служебно ползване на ЦИКМИ и ОИК.


Нагоре  
Всички права запазени © 2007 Сливен НЕТ