28 октомври
2007


ЦИКМИ - РЕШЕНИЕ НОМЕР 22
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ

Р Е Ш Е Н И Е
номер 22
София, 21 август 2007 г.

ОТНОСНО: реда и условията за провеждане на предизборната кампания за местни избори на
28 октомври 2007 г.

На основание чл. 25, ал. 1, т. 19 и 20, чл. 33, ал. 4, чл. 50, 51, 64, 65, 65а и 66
от Закона за местните избори Централната избирателна комисия за местни избори (ЦИКМИ)

Р Е Ш И:

1. Предизборната кампания започва на 27 септември 2007 г. и приключва в 24,00 ч. на 26 октомври 2007 г.
   2. Предизборната кампания се води на официалния език.
   3. Партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите за съветници и кметове и гражданите могат да провеждат агитация за партийни листи и кандидати в устна или писмена форма, на предизборни събрания или чрез средствата за масово осведомяване.
   4. Областните управители, техните заместници и работещите в областната администрация, кметовете, техните заместници и работещите в общинската администрация, както и държавните органи и синдикалните организации не могат да участват в предизборната агитация под каквато и да било форма и да разпространяват предизборни агитационни материали.
Посочените лица могат да участват в предизборната кампания само ако са регистрирани като кандидати за съветници или кметове и при спазване условията на чл. 47 от ЗМИ.
   5. Членовете на избирателните комисии при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партия, коалиция или инициативен комитет, да провеждат предизборна агитация или да участват в такава.
   6. Предизборните събрания са публични, като за реда при провеждането им отговорност носят организаторите им и органите на МВР. Събранията се организират съгласно Закона за събранията,
митингите и манифестациите (ЗСММ).
   7. Министърът на отбраната съвместно с Централната избирателна комисия за местни избори определя реда, по който наборните военнослужещи се запознават с програмите на партиите, коалициите и кандидатите. Не се допуска провеждането на предизборна агитация във военните поделения.
   8. Командирите на поделения осигуряват на наборните военнослужещи свободен достъп до печата, радиото и телевизията и интернет в свободното време и достъп до други прояви на предизборната кампания в населеното място.
   9. Кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
   10. По време на предизборната кампания политическите партии и коалиции, инициативните комитети и отделните кандидати могат да изготвят и разпространяват афиши, плакати, реклами, позиви и други агитационни материали, на които задължително се отбелязва от чие име се издават.
Агитационните материали се поставят на определени от общинския съвет или от кмета на общината места, а на сгради, огради и витрини - с разрешение на собственика или на управителя на имота.
   11. По решение на ОИК кметът на общината премахва или изземва агитационни материали, които застрашават живота или здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на
движението или накърняват обществения морал, честта и доброто име на кандидатите.
   12. Когато във вестник или периодично издание е публикуван материал, накърняващ правата или доброто име на кандидат за съветник или кмет, главният редактор е длъжен в първия брой след получаването на отговора да го публикува.
Отговорът е безплатен и се отпечатва на същото място, със същия шрифт и не може да надвишава обема на материала, срещу който е подаден.

13. ЗАБРАНЯВА СЕ:
   а) поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през последните 24 часа преди началото на изборния ден и до края на гласуването.
   б) поставянето на агитационни материали, които застрашават живота или здравето на гражданите, личното и общественото имущество, безопасността на движението, както и материали, които накърняват обществения морал, честта и доброто име на кандидатите.
   в) унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по установения ред до приключване на избирателната кампания;
   г) използването на превозни средства на държавния и общински транспорт за предизборна агитация;
   д) публикацията в деня на изборите на непубликувани резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите;
   е) предизборна агитация 24 часа преди датата на изборите и в деня на изборите - 27 и 28 октомври 2007 г. При произвеждане на втори тур - 3 и 4 ноември 2007 г.
   14. По решение на ОИК кметът на общината, района или кметството (кметския наместник) при необходимост със съдействието на органите на МВР премахва или изземва агитационните материали,
поставени в нарушение на закона.
В изборния ден премахването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.
   15. Партиите, коалициите и инициативните комитети в срок до 8 ноември 2007 г. премахват поставените от тях агитационни материали.
   16. За допуснати нарушения се налагат санкции по реда на чл.109 и 110 от ЗМИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светла Димитрова

ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Грозева

СЕКРЕТАР: Мустафа Карадайъ


Нагоре  
Всички права запазени © 2007 Сливен НЕТ